Strona główna » Polityka Prywatności
Producenci
Opinia o produkcie
Szanowni Państwo. Niestety jestem zawiedziony bo straciłem pieniądze na uszczelkę i przesyłkę, która jest nieprzydatna. W internecie wybierając uszczelkę…
Ocena produktu 5/5
Kontakt
 • NSB Letorex Technika Grzewcza i Sanitarna
  A. Lendziona 4 A (sklep)
  80-264 Gdańsk

  NIP: PL9570032125
 • E-mail:sklep@letorex.com.pl
 • Telefon+48583419735
 • Godziny działania sklepu9:00 - 17:00 poniedziałek-piątek

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu www. sklep.letorex.com.pl

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1

Mając na uwadze ochronę prywatności Użytkowników usług świadczonych w domenie www.letorex.com.pl, dalej nazywanej Serwisem, jako właściciel i administrator zarządzający tym Serwisem, wprowadzamy niniejszą Politykę prywatności.

§ 2

Niniejsza Polityka prywatności umożliwi Państwu, jako Użytkownikom Serwisu, uzyskanie informacji dotyczących:

 • Administratora Danych Osobowych (ADO)
 • Zakresu i celu przetwarzania danych osobowych
 • Sposobu pozyskiwania i gromadzenia danych osobowych
 • Praw osób, których dane dotyczą
 • Udostępniania i powierzania danych osobowych innym podmiotom
 • Sposobu zabezpieczania danych osobowych.

§ 3

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług Serwisu jest: NSB Letorex z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leszczyńskich 1A/3, reprezentowana przez Właściciela Firmy, dalej nazywana NSB Letorex lub Firmą.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).


§ 4

Przez pojęcia użyte w niniejszej Polityce należy rozumieć:

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO) - organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. W tym przypadku Administratorem Danych Osobowych jest NSB Letorex z siedzibą ul. Leszczyńskich 1A/3, 80-464 Gdańsk, reprezentowana przez Właściciela Firmy
 2. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne
 3. Formuły na stronę www (check box) - formuły informacyjne, które powinny znajdować się pod formularzem kontaktowym, poprzez który ADO zbiera dane osobowe od użytkowników
 4. Serwis - wszystkie usługi świadczone w domenie www.letorex.com.pl, w szczególności usługa newsletter, możliwość kontaktu przez Formularz kontaktowy i Formularz reklamacyjny
 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wszystkie usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy (klienta), bez jednoczesnej obecności stron, transmitowanych za pośrednictwem sieci publicznych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)
 6. Użytkownik Serwisu - osobę, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez Formularz kontaktowy i Formularz reklamacyjny
 7. Przetwarzanie danych - wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych, czy usuwanie danych.

Rozdział 2.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych.

§ 5

Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu i usług świadczonych w domenie www.letorex.com.pl, w szczególności osób:

 • zamawiających bezpłatną subskrypcję (Newsletter)
 • kontaktujących się z nami za pośrednictwem Formularza kontaktowego
 • kontaktujących się z nami za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego


§ 6

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia bezpłatnej usługi newsletter, udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Formularza kontaktowego oraz Formularza reklamacyjnego dostępnych w Serwisie.

§ 7

Podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ specyfika świadczonych przez Serwis usług powoduje, że ich realizacja w postaci Państwa zamówienia, udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz kontaktowy oraz Formularz reklamacyjny, czy przesłania Newslettera nie może być anonimowa.

§ 8

Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczono do minimum niezbędnego do świadczenia usługi Serwisu. Podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Użytkownika Serwisu na ich dalsze przetwarzanie.

§ 9

Dane wymagane przy zapisie do Newslettera to:

 • Adres poczty elektronicznej (e-mail)
 • Imię wykorzystywane jest w celu personalizacji wiadomości, a adres e-mail w celu jej dostarczenia pod wskazany przez Użytkownika adres

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi subskrypcji

Bezpłatna usługa newsletter polega na przesyłaniu przydatnych i interesujących dla Użytkowników informacji dotyczących działalności Firmy a także aktualnie dostępnych wydarzeń i promocji związanych ze świadczonymi usługami

Użytkownik serwisu jest informowany o tym podczas zapisu na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO) co oznacza, że administrator może je przetwarzać tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę

NSB Letorex nie dopisuje danych osobowych w postaci imion i adresów e-mail do bazy Newsletter. Użytkownicy dopisują się sami. Użytkownik (właściciel adresu e-mail) musi potwierdzić subskrypcję poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, który otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail. Tylko w ten sposób potwierdzone adresy dopisywane są do bazy Newsletter

Osoba, która jest zapisana na Newsletter może w każdej chwili zaktualizować swoje dane poprzez kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem Formularza kontaktowego§ 10

Dane osobowe Użytkownika korzystającego z Formularza kontaktowego oraz Formularza reklamacyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (RODO), co oznacza, że administrator może je przetwarzać w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane tą drogą pytanie. Dane osobowe osób, które nie zawrą umowy z administratorem danych osobowych są usuwane

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi. Służy również personalizacji Użytkownika

Adresy e-mail, które są podawane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są automatycznie dopisywane do bazy Newsletter. Do tej usługi Użytkownik Serwisu może dopisać się sam.

Rozdział 3.

Sposób pozyskiwania danych osobowych.

§ 11

Dane osobowe Użytkowników naszego Serwisu gromadzone są bezpośrednio od osób, których dotyczą, tj. poprzez:

 • wypełnienie przez Użytkownika Formularza kontaktowego lub Formularza reklamacyjnego podczas składania zapytania za pośrednictwem strony internetowej
 • wypełnienie formularza zapisu na Newsletter
 • złożenie zamówienia w sklepie internetowym właściciela Serwisu

Rozdział 4.

Prawa osób, których dane dotyczą.

§ 12

Niezależnie od celu przetwarzania danych osobowych, zawsze przysługuje Państwu, jako Użytkownikom naszego Serwisu:

 1. prawo dostępu do treści podanych danych osobowych
 2. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
 3. prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
 4. prawo do bycia zapomnianym
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych
 6. prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy
 7. prawo do sprzeciwu
 8. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu
 9. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody
 10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, jeśli administrator danych nie uwzględni:

a) Państwa prawa do kontroli danych lub będzie przetwarzał dane mimo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na Państwa szczególną sytuację

b) Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy administrator danych przetwarzałby dane, ponieważ byłoby to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, np. marketingu własnych produktów i usług administratora danych

Rozdział 5.

Udostępnianie i powierzanie danych osobowych.

§ 13

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w której administrator danych udostępniający dane oraz administrator danych pozyskujący dane drogą udostępnienia posiadają odpowiednią podstawę prawną w sprawie ww. czynności

Właściciel Serwisu, jako Administrator Danych Osobowych, odmówi udostępnienia danych osobowych w sytuacji, w której spowodowałoby to istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób oraz w sytuacji, w której dane osobowe nie mają istotnego związku ze wskazanymi motywami działania wnioskującego o udostępnienie danych

§ 14

Państwa dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług hostingu, czy automatyzacji newslettera wyłącznie na podstawie umowy powierzenia

Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych

§ 15

NSB Letorex nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach niniejszego Serwisu

Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.

Linki do zasobów zewnętrznych umieszczane są na stronach administratora wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z przywołanym aktem prawnym, niezbędną informacją lub pełną ofertą wydarzenia itp., jeśli jego organizacja lub odbywa się za pośrednictwem serwisów zewnętrznych

Rozdział 6.

Sposób zabezpieczania danych osobowych.

§ 16

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

Administrator danych opracował i wdrożył niezbędną dokumentację przetwarzania danych w postaci polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym

Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych przez administratora, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy poprzez złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe.

§ 17

NSB Letorex zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, w której będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników Serwisu

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem

W celu realizacji Państwa prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych oraz ich poprawiania można skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem Formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl